Язык

Правила

Використовуючи послуги, що доступні на сайті http://alphasms.com.ua, Ви згодні з цим Договором, визнаєте його дійсним в цілому, усвідомлюєте його предмет, свої права та обов‘язки за цим Договором, персональну відповідальність за його порушення.  У разі, якщо Ви не згодні з його положеннями – Ви не маєте права використовувати послуги, що доступні на сайті http://alphasms.com.ua.
У разі якщо Ви є представником юридичної особи, то цей Договір укладається особисто з Вами, як з фізичною особою.

Договір
про надання послуг

м. Київ                                                                                                          

СПД Марченко Н.М., далі за текстом «ВИКОНАВЕЦЬ», і Ви, дієздатна фізична особа,  далі за текстом «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали цей публічний договір про надання послуг по передачі SMS-повідомлень, (надалі Договір) про наступне:
У цьому Договорі (Додатках до Договору) наведені нижче терміни, вживаються в такому значенні:
            Система – це програмний комплекс ВИКОНАВЦЯ, який дозволяє ЗАМОВНИКУ зареєструватись, відправляти SMS-повідомлення, відслідковувати їх статус та контролювати свій електронний віртуальний рахунок. Доступ до Послуги за допомогою Системи надається ЗАМОВНИКУ після попереднього зарахування коштів на  Електронний віртуальний рахунок, який складає 100% вартість SMS-повідомлень. Відрахування коштів з основного рахунку починається з моменту відправки ЗАМОВНИКОМ кожного SMS-повідомлення із використанням Системи. Якщо кошти на рахунку закінчуються, послуга призупиняється до моменту поповнення рахунку.
SMS–повідомлення – це коротке текстове повідомлення, яке містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 знаків латиницею або 70 знаків кирилицею. У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, SMS-повідомленням буде вважатись кожна частина тексту, сформована ЗАМОВНИКОМ, довжиною до 157 символів при використанні латинського алфавіту або до 67 символів при використанні кирилиці, але у будь якому випадку кількість таких частин не може перевищувати восьми. У випадку, якщо текст одного SMS-повідомлення вміщує алфавітно-текстові та цифрові знаки латиницею та кирилицею, вважається що SMS-повідомлення відправлене кирилицею. При відправці SMS-повідомлення, яке складається з десяти і більше частин, ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує ЗАМОВНИКУ коректність їх доставки абоненту.
Електронний віртуальний рахунок –  програмне забезпечення, що дає можливість ЗАМОВНИКУ відслідковувати надходження коштів.
Клієнт – партнер ЗАМОВНИКА, або інша особа, з якою у ЗАМОВНИКА є домовленість про відправлення SMS-повідомлень абонентам операторів мобільного (рухомого) зв‘язку на їх мобільні телефони (стандарту GSM та CDMA).     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. На умовах визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК приймає і оплачує послуги у сфері інформатизації по забезпеченню доступу до програмного забезпечення (далі – Система), яке забезпечує формувауння, доставку і підтвердження про доставку SMS– повідомлень Клієнту протягом дії Договору (далі - Послуги).
1.2. Предметом визначеним цим Договором є надання ЗАМОВНИКУ послуг у відповідності з Правилами надання Послуг (Додаток №1 до цього Договору) та діючими Тарифами ВИКОНАВЦЯ (Додаток №2 до цього Договору).

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
2.1.1. Надавати Послуги, зазначені в п. 1.1. та п. 1.2. Договору, згідно умов цього Договору.
2.1.2. Надавати ЗАМОВНИКУ технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно, щодо отримання Послуг.
2.1.3. Надавати рахунок (в т.ч. і за бажанням ЗАМОВНИКА) у відповідності з діючими Тарифами (Додаток №2 до цього Договору) для плати за Послуги.
2.1.4. Дотримуватись  вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про ЗАМОВНИКА і його клієнтів, що є комерційною  таємницею, виключно, що передбачено чинним законодавством України. 
2.1.5. При надходженні коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ за Послуги визначеним Договором, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин зарахувати отриману суму на електронний віртуальний рахунок ЗАМОВНИКА та надати ЗАМОВНИКУ доступ до отримання Послуги. 
2.1.6. За допомогою Системи забезпечити ЗАМОВНИКУ можливість контролю за інформацією надходження коштів на рахунок, стан свого електронного віртуального рахунку та стан кожного переданого на відправку SMS-повідомлення через сайт ВИКОНАВЦЯ.

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
2.2.1. ЗАМОВНИК зобов’язується використовувати Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ виключно лише для цілей, визначених цим Договором.
2.2.2. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання рахунку, що надається ВИКОНАВЦЕМ, здійснити оплату Послуг які замовляються у відповідності до діючих Тарифів (Додаток №2).
2.2.3. Обов’язково отримати від адресата (безпосередньо чи через Клієнта ЗАМОВНИКА), на телефон якого планується відправка SMS-повідомлення з інформацією ЗАМОВНИКА, письмову згоду, у відповідності до чинного законодавства України, на отримання таких повідомлень. Та забезпечити можливість здійснення відмови від отримання адресатами SMS-повідомлень, що передаються ВИКОНАВЦЕМ в рамках цього Договору. Для можливості здійснення відмови від отримання SMS-повідомлень, ЗАМОВНИК зобов’язується включати в кожне SMS-повідомлення, що відправляється, номер телефону сервісної служби ЗАМОВНИКА та назву компанії ЗАМОВНИКА.
2.2.4. Негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо адресат повідомив ЗАМОВНИКУ, будь-якими доступними засобами зв’язку, про свою заборону чи/та відмову на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цього Договору. ЗАМОВНИК також зобов’язується негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ повідомив по факсу чи по електронній пошті ЗАМОВНИКА про відмову чи/та заборону такого адресата на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цього Договору.
2.2.5. Дотримуватись Правил надання Послуг (Додаток №1).
2.2.6. У разі пред’явлення адресатами скарг/претензій/позовів до ВИКОНАВЦЯ щодо отриманих SMS-повідомлень, повну відповідальність за такими скаргами та/або претензіями та/або позовами несе ЗАМОВНИК.
2.2.7. Бути власником бази даних телефонних номерів адресатів SMS-повідомлень.
2.2.8. Не передавати адресатам Спам-повідомлення, а також іншу інформацію, яка містить: недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана ЗАМОВНИКОМ на незаконних підставах, інформацію, яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України.
2.2.9. Не використовувати при роботі із Системою будь які персональні дані фізичних осіб – адресатів SMS-повідомлень, використовуючи лише знеособлені персональні данні.

3. ПРАВА СТОРІН.
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
3.1.1. Змінювати тарифи, механізм розрахунку вартості Послуг, умови цього Договору, повідомляючи про це ЗАМОВНИКА шляхом розміщення відповідного оголошення на сайті http://alphasms.com.ua.
3.1.2. Контролювати дії ЗАМОВНИКА на предмет порушення Правил та умов цього Договору. 
3.1.3. Вимагати від ЗАМОВНИКА дотримування Правил, та має право відмовити ЗАМОВНИКУ у наданні Послуги у разі порушення ЗАМОВНИКОМ Правил. 
3.1.4. Проводити регламентні роботи на власних мережах телекомунікації та обладнанні Системи сумарною тривалістю до 72 годин за один календарний місяць, що не буде вважатися перервою в наданні Послуги.

3.2. ЗАМОВНИК має право:
3.2.1. Заявляти письмово, або за телефоном +38 044 32-34-044, або на електронну адресу [email protected] інформацію щодо виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
3.2.2. Надати запит ВИКОНАВЦЮ про надання рахунку для поповнення свого електронного віртуального рахунку, самостійно визначивши суму, на яку ЗАМОВНИК хоче  поповнити свій Електронний віртуальний рахунок.
3.2.3. Отримувати усну консультаційну допомогу, з питань пов’язаних з виконанням Послуг за цим Договором, користуючись послугами служби технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ за телефоном: +38 044 32-34-044.
3.2.4. Отримувати від ВИКОНАВЦЯ статистичну інформацію про доставку SMS-повідомлень адресатам. 

4. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ.
4.1.  Вартість Послуг за цим Договором встановлюється з урахуванням їх обсягу, який замовляється ЗАМОВНИКОМ, і визначається згідно Додатку №2  до Договору.
4.2. Оплата Послуг за цим  Договором здійснюється шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок  ВИКОНАВЦЯ 100% авансовими платежами в гривнях на підставі рахунків, виставлених ВИКОНАВЦЕМ. ВИКОНАВЕЦЬ також виставляє рахунки при запиті ЗАМОВНИКА та шляхом надання програмного сервісу по формуванню рахунків-фактур в Системі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність згідно чинного законодавства України з урахуванням вимог, встановлених цим Договором.  
5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності:
5.2.1. За зміст SMS-повідомлень та ім’я відправника, які розсилаються ЗАМОВНИКОМ при використанні Системи.
5.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані ЗАМОВНИКУ в результаті користування послугою, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом  ЗАМОВНИКА.
5.2.3. За погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ВИКОНАВЦЯ.
5.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується повернути ЗАМОВНИКУ втрати, які виникли внаслідок некоректної роботи Системи ВИКОНАВЦЯ, при умові надання ЗАМОВНИКОМ письмового підтвердження таких втрат.
5.4. При порушенні ЗАМОВНИКОМ  Правил надання Послуг (Додаток 1 до цього Договору), ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання Послуг, протягом 24 годин повідомити про це ЗАМОВНИКА та провести внутрішнє розслідування з притягненням до відповідальності ЗАМОВНИКА.
5.5. Якщо факт порушення буде підтверджено, то ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право:
5.5.1. розірвати цей Договір в односторонньому порядку,  з відшкодуванням ЗАМОВНИКОМ усіх завданих ВИКОНАВЦЮ збитків в тому числі (але не обмежуючись) шляхом анулювання залишку на електронному рахунку ЗАМОВНИКА;
5.5.2. після переговорів з ЗАМОВНИКОМ та відшкодуванням всіх понесених ВИКОНАВЦЕМ втрат, пов’язаних із порушенням ЗАМОВНИКОМ умов Договору, поновити надання Послуг. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінити умови  Договору та Додатки до нього.
5.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за інформацію, що міститься у SMS-повідомлені, що відправляється ЗАМОВНИКОМ.
5.7. ВИКОНАВЕЦЬ не надає гарантій і не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ щодо доставки SMS-повідомлень до адресатів за цим Договором у випадках:
5.7.1. коли адресат знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі відповідного оператора (мобільного) рухомого зв‘язку;
5.7.2. у випадку вимкнення (відключення) адресатом належного йому кінцевого обладнання;
5.7.3. у випадку неналежної роботи телекомунікаційної мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, доступ до якої використовує ВИКОНАВЕЦЬ для надання Послуг за цим Договором;
5.7.4. у випадку відправки SMS-повідомлень адресатам абонентам оператора (мобільного) рухомого зв‘язку інших країн світу;
5.7.5. у випадку, якщо порушуються інші положення Правил надання Послуг (Додаток №1 до цього Договору).
5.8. ВИКОНАВЕЦЬ не зберігає та не обробляє будь які персональні данні з баз персональних даних ЗАМОВНИКА, використовуючи лише належним чином оброблені та передані ЗАМОВНИКОМ знеособленні персональні данні.

6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор - пожежа, повінь. Землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного  Договору і виникли після його укладення.
6.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилання на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
6.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.
6.4. Підтвердженням  дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 
7.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
7.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку передбаченому чинним законодавством України, по місцю знаходження відповідача.
7.3. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків по цьому Договору до врегулювання спорів, що виникли. 

8. ІНШІ УМОВИ.
8.1. Цей Договір, включаючи всі додатки і доповнення, складений при повному розумінні Сторонами предмета Договору.
8.2. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами.
8.3. Усі виправлення у тексті даного Договору не мають юридичної сили.  
8.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.
8.5. ЗАМОВНИК, зареєструвавши у Системі персональний логін та пароль доступу до Системи, несе повну відповідальність за використання Системи особою, яка використовує цей пароль та логін.
8.6. Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
8.7. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв’язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох Сторін незалежно від причин і строку припинення Договору.
8.7.1. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання персональних даних.
8.7.2. ЗАМОВНИК згоден з тим, що його персональні дані, які пов‘язані з цим Договором включенні до бази персональних даних ВИКОНАВЦЯ «Контрагенти», (такі данні можуть оброблятися для здійснення господарської діяльності ВИКОНАВЦЯ, надіслання інформаційних повідомлень, виконання цього Договору) та повідомлений про власні права, мету, перелік даних, тощо, належним чином та у випадках визначених у чинному законодавстві.
8.8. Розірвання Договору можливо, окрім інших випадків передбачених цим Договором, за згодою Сторін та по ініціативі однієї із Сторін, при цьому Сторона ініціатор повинна попередити другу Сторону письмово (рекомендованим листом) за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору або Додатку до нього. В такому випадку внесений Замовником аванс не повертається, а допрацьовується ним. Договір вважається розірваним з дати повної виробітки Замовником всіх внесених авансових платежів, але не раніше вищевказаного тридцяти денного строку. Внесення змін до Договору можливо, окрім інших випадків передбачених цим Договором, лише за згодою Сторін.
8.9. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії Договору. 
8.10. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2012 року. Договір вважається продовженим на  наступний календарний рік і на таких самих умовах, якщо жодна із Сторін не заявить письмово (рекомендованим листом) про його розірвання за 30 днів до закінчення терміну його дії.
8.11. Цей Договір укладено українською мовою у вигляді публічного усного договору, який розміщений на сайті http://alphasms.com.ua.
8.12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.  
8.15. Сторони дійшли згоди що факсові та відскановані копії документів, передані за допомогою засобів телекомунікації є офіційними документами, оригінали яких повинні бути надані Стороні лише по її вимозі протягом 10-ти календарних днів з моменту витребування цього зацікавленою Стороною. Вищезазначені копії діють протягом 60-ти календарних днів з моменту їх відправлення.

Додаток № 1

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Послуги надаються тільки ЗАМОВНИКАМ, які уклали з ВИКОНАВЦЕМ Договір про надання Послуг та зареєстрованим в Системі.
2. При реєстрації ЗАМОВНИК отримує персональний логін та пароль, який дозволяє отримати доступ до сайту ВИКОНАВЦЯ.
3. ВИКОНАВЕЦЬ надає оплачені ЗАМОВНИКОМ Послуги доступу до програмного забезпечення, яке забезпечує формування та доставку SMS-повідомлення. Передача інформації (текст SMS-повідомлення, телефон та ін. інформація) від ЗАМОВНИКА до ВИКОНАВЦЯ надходить через мережу Інтернет (протокол передачі погоджується з ЗАМОВНИКОМ додатково; можливі протоколи: HTTP POST/GET, XML POST, SMPP, через ПЗ, через веб-сайт). 
4.  Служба технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ працює у робочі дні з 09:00 – 18:00 за телефоном +38 044 32-34-044, або на електронну адресу [email protected].
5. Послуги надаються цілодобово, окрім виключень встановлених п. 5.1. цих Правил. ВИКОНАВЕЦЬ не несе  відповідальності за перерви в наданні Послуг у зв’язку з проблемами електропостачання, пожежею, терористичним актом та іншими обставинами, в т.ч. у випадку проведення робіт технічного обслуговування, а також інших регламентних робіт. 
5.1. ЗАМОВНИК не має права у період з 20:00 по 9:00 (у робочі дні) та з 18:00 по 11:00  (у неробочі та святкові дні) здійснювати розсилку SMS-повідомлення що мають ознаки повідомлень рекламного характеру, які відносяться до оголошень, повідомлень про акції та розіграші, поздоровлень, новин,  повідомлень транспортних (окрім служб таксі), колекторських та страхових компаній.
6. ЗАМОВНИК повинен забезпечити конфіденційність свого пароля. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за будь-які збитки, які були завдані ЗАМОВНИКУ у зв’язку з втратою пароля.   
7. ЗАМОВНИК зобов’язується використовувати Послугу у відповідності з нормами законодавства України і тільки для передачі інформації адресатам, які надали згоду на її отримання.
8. Для використання ЗАМОВНИКОМ у Альфанумеричних Іменах (або Динамічних Альфанумеричних Іменах) торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань (у т.ч. торговельних марок та/або фірмових найменувань третіх осіб) та/або імен власних, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вимагати від ЗАМОВНИКА надання йому документів, що підтверджують наявність у ЗАМОВНИКА законних підстав на використання ним таких торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань та/або імен власних.
9. ЗАМОВНИК гарантує, що зміст Послуги відповідає нормам чинного законодавства України, також нормам законів про охорону авторських або інших прав на об’єкти інтелектуальної власності,  законодавства про охорону прав особистості, релігійних та загальних поглядів, національної гідності, а також нормам міжнародного права.
9.1. ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за зміст SMS-повідомлень, в т.ч. за достовірність  інформації, дотримання авторських та суміжних прав третіх осіб, законодавства про рекламу та інших законодавчих вимог щодо поширення інформації, яка була передана адресату в рамках цього Договору.
9.2. Всі скарги та претензії, які виникають у адресатів у зв’язку з отриманням SMS-повідомлень та які виникли з вини ЗАМОВНИКА, приймаються та розглядаються виключно ЗАМОВНИКОМ. Для цього ЗАМОВНИК  зобов’язується вказувати у всіх рекламних матеріалах і SMS-повідомленнях  номер телефонної лінії сервісного обслуговування Клієнтів.
10. В разі неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за цим Договором, в результаті чого, ВИКОНАВЦЮ було завдано збитків або пред’явлено претензії  з  боку  третіх осіб, ЗАМОВНИК зобов’язується протягом трьох банківських днів з моменту отримання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ відшкодувати йому всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги і задовольнити претензії Клієнтів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок.
11. ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати ВИКОНАВЦЮ втрати, спричинені будь-якими виплатами, які можуть бути у ВИКОНАВЦЯ із-за порушення ЗАМОВНИКОМ, під час виконання цього Договору, чинного законодавства України в т.ч. авторських та інших прав на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, а також за претензій до правдивості та змісту SMS-повідомлення, які розсилаються за допомогою Системи.
12. ЗАМОВНИКУ забороняється здійснювати відправку SMS-повідомлень, що містять або мають ознаки реклами/інформації: еротичного характеру, політичного та релігійного характеру, що суперечить вимогам суспільної моралі, інформацію, та/або що посягає на цілісність територіальних кордонів України, та/або порушує основи конституційного ладу та/або містить інформацію дискримінаційного змісту, та/або розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, та/або посягає на честь і гідність особи, та/або суперечить чи порушує вимоги чинного законодавства України, та/або  містить віруси, чи інші елементи, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнання операторів рухомого (мобільного) зв‘язку та/або Сервісу ВИКОНАВЦЯ та/або кінцевому обладнанню адресатів.
13. ЗАМОВНИК має право здійснювати відправку SMS-повідомлень, лише після отримання від ВИКОНАВЦЯ попереднього погодження вмісту SMS-повідомлень, а також способу і механіки їх відправлення у випадку, якщо такі SMS-повідомлення містять або мають ознаки: інформації (в тому числі рекламного характеру) про алкогольну чи тютюнову продукцію,  про медичні послуги або медичні препарати, про харчові добавки, громадські організації, та інформації, що стосується, прямо чи опосередковано, неповнолітніх осіб
14. ЗАМОВНИК зобов’язується не відправляти SMS-повідомлення для адресатів, що є абонентами певного оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг чи інформація, що заохочує до використання телекомунікаційних послуг інших операторів рухомого (мобільного) зв‘язку, або міститься реклама чи інформація із надання послуг передачі SMS-повідомлень, що заохочує до співпраці з іншими юридичними особами окрім ВИКОНАВЦЯ.
15. Забороняється використовувати дану Послугу для розповсюдження спаму, за що ЗАМОВНИК несе повну відповідальність. Під спамом розуміється надсилання будь яких SMS-повідомлень на отримання яких адресат попередньо не надав згоду незалежно від змісту таких SMS-повідомлень та які: мають однаковий текст та/або графічні об’єкти, звукові або відео файли, і є масовими, доставляються адресатам без їхньої попередньої згоди, та/або призводять до подання скарг адресатом, та/або спричиняють виникнення перешкод технічного характеру в роботі Системи ВИКОНАВЦЯ та/або телекомунікаційній мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, та/або не містять достовірну інформацію про повну назву ЗАМОВНИКА, номер телефонної лінії сервісного обслуговування ЗАМОВНИКА, та/або у тих випадках, коли адресат не може припинити подальше отримання SMS-повідомлень шляхом інформування про це ЗАМОВНИКА, та/або SMS-повідомлення, за які адресата, який отримує таке SMS-повідомлення, буде протарифіковано за його отримання, за умови, що адресат не замовляв таке SMS-повідомлення, та/або SMS-повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений з ВИКОНАВЦЕМ, у разі, якщо таке погодження тексту є обов’язковим згідно умов цього Договору.
16. Увага! Умови формування Замовником тексту SMS-повідомлення:
Символи, які використовуються з латинського алфавіту: !@#$%^&*()?><“}{:;/‘[]* a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1234567890.
Символи, які використовуються кирилицею (найбільш вживані): `№ а б в г ґ є е ё ж з й і ї к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Ґ Д Є Е Ё Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я.
Наступні символи: ~ ^ [ ] { } | вважаються як два символи (згідно специфікації кодування GSM 03.38).
У випадку якщо до тексту SMS-повідомлення включено хоча б один символ з кирилиці, SMS-повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кирилиці.

Додаток № 2

ВАРТІСТЬ  НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Вартість Послуг ВИКОНАВЦЯ визначається загальною вартістю SMS-повідомлень відправлених ЗАМОВНИКОМ. Вартість одного SMS-повідомлення направленого до абонентів мобільних Операторів України: ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», ПрАТ «МТС Україна», ЗАТ «Українські радіосистеми», ТОВ «Астеліт», ТОВ «Голден Телеком», ВАТ «Укртелеком» (ТМ Utel), ЗАТ «Телесистеми України», ТОВ «Інтертелеком», Спільне українсько-американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернешенел Телеком’юнікешен Компані» визначається згідно  Таблиці 1.1. (ціни вказані разом з ПДВ). 
Таблиця 1.1.


Кількість відправлених
SMS-повідомлень (за один календарний місяць)

Ціна у грн. з ПДВ  за  SMS
по  факту відправки SMS-повідомлення

Від 0 - 500

0,18

Від 501-1000

0,17

Від 1001 – 5000

0,16

Від 5001 – 10 000

0,15

Від 10 001 – 50 000

0,14

Від 50 001 – 100 000

0,135

Від 100 001 – 250 000

0,13

Від 250 001 – 1 000 000

0,125

Від 1 000 000

договірна

         Вартість доставки SMS-повідомлення до абонентів вищезазначених мобільних Операторів може бути змінена за додатковою домовленістю Сторін.
2. Вартість одного відправленого SMS-повідомлення до абонентів мобільних Операторів інших країн світу, які не визначені у п. 1 цього Додатку, визначається згідно динамічним цінам ВИКОНАВЦЯ (ціни вказані разом з ПДВ), які оприлюдненні на сайті ВИКОНАВЦЯ (http://alphasms.com.ua/about/prices/). Ці ціни можуть змінюватись в залежності від курсу валют та цінової політики мобільних Операторів.  
3. Всі розрахунки за цим Договором виконуються у національній валюті України.  

 

0 800 307-444
Онлайн поддержка