Мова

правила

Використовуючи послуги, що доступні на сайті http://alphasms.com.ua, Ви згодні з цим Договором, визнаєте його дійсним в цілому, усвідомлюєте його предмет, свої права та обов‘язки за цим Договором, персональну відповідальність за його порушення.  У разі, якщо Ви не згодні з його положеннями – Ви не маєте права використовувати послуги, що доступні на сайтіhttp://alphasms.com.ua
У разі якщо Ви є представником юридичної особи, то цей Договір укладається особисто з Вами, як з фізичною особою.

 

 

Публічна Оферта (Угода)

про надання послуг по передачі SMS-повідомлень

 

Дана оферта є публічною, і згідно ст. ст. 633. 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття її умов (оплата будь-яким способом, ст. 642, ч. 2 ЦКУ), а також натиснення на квадрат в якому з’являється знак «˅» вважається акцептом цієї Оферти (далі Угоди) ЗАМОВНИКОМ  і ВИКОНАВЦЕМ  та Угода автоматично вважається укладеною.

Ця Угода укладається і регулює відносини між постачальником послуг ТОВ «ІНВЕСТУМ» (надалі ВИКОНАВЕЦЬ), що надає у користування сервіс SMS розсилок, розташований за інтернет-адресою http://alphasms.com.ua і ЗАМОВНИКОМ, який зареєструвався і почав користуватися сервісом. Адміністрація ВИКОНАВЦЯ залишає за собою право змінювати текст Угоди без попереднього повідомлення ЗАМОВНИКА. У разі незгоди зі змінами, що з’являються в тексті Угоди, ЗАМОВНИК має право відразу відмовитися від використання послуг ВИКОНАВЦЯ.

Відносини, що не врегулюванні цим договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.

Для цілей цієї Угоди термін «Сторона» означає в однині окремо ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ, а в множині, «Сторони», ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ разом.

 

У цій Угоді  (Додатках до Угоди) наведені нижче терміни, вживаються в такому значенні:

            Система – це програмний комплекс ВИКОНАВЦЯ, який дозволяє ЗАМОВНИКУ зареєструватись, відправляти SMS-повідомлення, відслідковувати їх статус та контролювати свій електронний віртуальний рахунок. Доступ до Послуги за допомогою Системи надається ЗАМОВНИКУ після попереднього зарахування коштів на  Електронний віртуальний рахунок, який складає 100% вартість SMS-повідомлень. Відрахування коштів з основного рахунку починається з моменту відправки ЗАМОВНИКОМ кожного SMS-повідомлення із використанням Системи. Якщо кошти на рахунку закінчуються, послуга призупиняється до моменту поповнення рахунку.

 

         SMS–повідомлення – це коротке текстове повідомлення, яке містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 знаків латиницею або 70 знаків кирилицею. У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, SMS-повідомленням буде вважатись кожна частина тексту, сформована ЗАМОВНИКОМ, довжиною до 153 символів при використанні латинського алфавіту або до 67 символів при використанні кирилиці, але у будь якому випадку кількість таких частин не може перевищувати восьми. У випадку, якщо текст одного SMS-повідомлення вміщує алфавітно-текстові та цифрові знаки латиницею та кирилицею, вважається що SMS-повідомлення відправлене кирилицею. При відправці SMS-повідомлення, яке складається з восьми і більше частин, ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує ЗАМОВНИКУ коректність їх доставки абоненту.

 

            Електронний віртуальний рахунок –  програмне забезпечення, що дає можливість ЗАМОВНИКУ відслідковувати надходження коштів.

 

            Клієнт – абонент оператора мобільного (рухомого) зв‘язку з якою у ЗАМОВНИКА є домовленість про відправлення SMS-повідомлень на його кінцеве обладнання (стандарту GSM та CDMA).     

Flash-SMS - це коротке текстове повідомлення, яке містить інформацію в цифровому текстовому форматі виключно довжиною до 160 знаків латиницею або 70 знаків кирилицею. Правила використання Flash-SMS тотожні правилам використання SMS–повідомлень, окрім випадків прямо обумовлених  цим Договором.

 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

1.1. На умовах визначених цією Угодою, ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК приймає і оплачує послуги по забезпеченню доступу до програмного забезпечення (далі – Система), яке забезпечує формування, доставку і підтвердження про доставку SMS–повідомлень Клієнту протягом дії Угоди (далі - Послуги).

1.2. Предметом визначеним цією Угодою є надання ЗАМОВНИКУ послуг у відповідності з Правилами надання Послуг (Додаток №1 до Угоди) та діючими Тарифами ВИКОНАВЦЯ (Додаток №2 до Угоди).

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

2.1.1. Надавати Послуги, зазначені в п. 1.1. та п. 1.2. Угоди, згідно умов цієї Угоди.

2.1.2. Надавати ЗАМОВНИКУ технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно, щодо отримання Послуг.

2.1.3. Надавати електронні рахунки-фактури у відповідності з діючими Тарифами (Додаток №2 до Угоди) для плати за Послуги.

2.1.4. Дотримуватись  вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про ЗАМОВНИКА і його клієнтів, що є комерційною  таємницею, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

2.1.5. При надходженні коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ за Послуги визначені Угодою, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин зарахувати отриману суму на електронний віртуальний рахунок ЗАМОВНИКА та надати ЗАМОВНИКУ доступ до отримання Послуги. 

2.1.6. За допомогою Системи забезпечити ЗАМОВНИКУ можливість контролю за інформацією надходження коштів на електронний віртуальний рахунок, стан свого електронного віртуального рахунку та стан кожного переданого на відправку SMS-повідомлення через сайт ВИКОНАВЦЯ.

2.1.7. За необхідності перевіряти достовірність інформації вказаної ЗАМОВНИКОМ при реєстрації в Системі ВИКОНАВЦЯ шляхом надіслання запиту до ЗАМОВНИКА для отримання копій документів для встановлення ідентифікації ЗАМОВНИКА.

 

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

2.2.1. Використовувати Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ виключно лише для цілей, визначених Угодою.

2.2.2. Здійснити оплату Послуг які замовляються у відповідності до діючих Тарифів.

2.2.3. Обов’язково отримати від адресата, на телефон якого планується відправка SMS-повідомлення з інформацією ЗАМОВНИКА, письмову згоду, у відповідності до чинного законодавства України, на отримання таких повідомлень. Та забезпечити можливість здійснення відмови від отримання адресатами SMS-повідомлень, що передаються ВИКОНАВЦЕМ в рамках цього Договору. Для можливості здійснення відмови від отримання SMS-повідомлень, ЗАМОВНИК зобов’язується включати в кожне SMS-повідомлення, що відправляється, номер телефону сервісної служби ЗАМОВНИКА та назву компанії ЗАМОВНИКА.

2.2.4. Негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо адресат повідомив ЗАМОВНИКУ, будь-якими доступними засобами зв’язку, про свою заборону чи/та відмову на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цієї Угоди. ЗАМОВНИК також зобов’язується негайно припинити відправку SMS-повідомлень у разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ повідомив по факсу чи по електронній пошті ЗАМОВНИКА про відмову чи/та заборону такого адресата на/від отримання SMS-повідомлень, що передаються в рамках цієї Угоди.

2.2.5. Дотримуватись Правил надання Послуг (Додаток №1).

2.2.6. У разі неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за цією Угодою, в результаті чого, ВИКОНАВЦЮ було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку адресатів або інших третіх осіб, ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодувати ВИКОНАВЦЮ всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги і задовольнити претензії/позови адресатів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок.

2.2.7. Бути власником бази даних телефонних номерів адресатів SMS-повідомлень.

2.2.8. Не передавати адресатам Спам-повідомлення, а також іншу інформацію, яка містить: недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана ЗАМОВНИКОМ на незаконних підставах, інформацію, яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

2.2.9. Не використовувати при роботі із Системою будь які персональні дані фізичних осіб – адресатів SMS-повідомлень, використовуючи лише знеособлені персональні данні.

2.2.10. При реєстрації в Системі ВИКОНАВЦЯ вказувати достовірні дані щодо ідентифікації ЗАМОВНИКА та нести відповідальність передбачену чинним законодавством України за зазначення неправдивої інформації в Системі ВИКОНАВЦЯ.

 

3. ПРАВА СТОРІН.

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.1.1. Змінювати тарифи або механізм розрахунку вартості Послуг.

3.1.2. Контролювати зміст SMS-Повідомлень на предмет порушення Правил та умов цієї Угоди та блокувати їх відправлення. 

3.1.3. Вимагати від ЗАМОВНИКА дотримування Правил та умов цієї Угоди, та має право відмовити ЗАМОВНИКУ у наданні Послуги при порушенні ЗАМОВНИКОМ Правил та умов Угоди. 

3.1.4. Проводити регламентні роботи на власних мережах телекомунікації та обладнанні Системи сумарною тривалістю до 72 годин за один календарний місяць, що не буде вважатися перервою в наданні Послуги.

 

3.2. ЗАМОВНИК має право:

3.2.1. Заявляти письмово, або за телефоном,  або на електронну адресу, які зазначаються в    п. 4 Додатку №1 до цієї Угоди, інформацію щодо виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за даною Угодою.

3.2.2. Надати запит ВИКОНАВЦЮ про надання рахунку для поповнення свого електронного віртуального рахунку, самостійно визначивши суму, на яку ЗАМОВНИК хоче  поповнити свій Електронний віртуальний рахунок.

3.2.3. Отримувати усну консультаційну допомогу, з питань пов’язаних з виконанням Послуг за даною Угодою, користуючись послугами служби технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ за телефоном зазначеним в п. 4 Додатку №1 Угоди. 

3.2.4. Отримувати від ВИКОНАВЦЯ статистичну інформацію про доставку SMS-повідомлень адресатам. 

 

4. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ.

4.1. Вартість Послуг за даною Угодою встановлюється з урахуванням їх обсягу, який замовляється ЗАМОВНИКОМ, і визначається згідно Додатку №2 Угоди.

4.2. Оплата Послуг за даною Угодою здійснюється шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок  ВИКОНАВЦЯ 100% авансовими платежами в гривнях на підставі рахунків, виставлених ВИКОНАВЦЕМ. ЗАМОВНИК за допомогою Системи ВИКОНАВЦЯ самостійно формує рахунок-фактуру.

Сторони прийшли до згоди, що формування рахунку-фактури ЗАМОВНИКОМ і є  виставлення рахунку ВИКОНАВЦЕМ.

4.4. Послуги ВИКОНАВЦЯ вважаються наданими ЗАМОВНИКУ, якщо ЗАМОВНИК на протязі перших 10 (десяти) календарних днів місяця, наступного за місяцем, у якому ВИКОНАВЦЕМ фактично було надано Послуги ЗАМОВНИКУ, останній не надав ВИКОНАВЦЮ письмову скаргу щодо якості та/або кількості наданих послуг за попередній місяць.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1.  При невиконанні, або неналежному виконанні умов цього Договору Сторони несуть  відповідальність згідно з діючим законодавством України.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності:

5.2.1. За зміст SMS-повідомлень та ім’я відправника, які розсилаються ЗАМОВНИКОМ при використанні Системи.

5.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані ЗАМОВНИКУ в результаті користування Послугою, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом  ЗАМОВНИКА.

5.2.3. За погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу ВИКОНАВЦЯ.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується повернути ЗАМОВНИКУ втрати, які виникли внаслідок некоректної роботи Системи ВИКОНАВЦЯ, при умові надання ЗАМОВНИКОМ письмового підтвердження таких втрат.

5.4. При порушенні ЗАМОВНИКОМ  умов цієї Угоди та Правил надання Послуг (Додаток 1 до цього Договору), ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання Послуг, протягом 24 годин повідомити про це ЗАМОВНИКА та провести внутрішнє розслідування з притягненням до відповідальності ЗАМОВНИКА.

5.5. Якщо факт порушення буде підтверджено, то ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право:

5.5.1. розірвати дану Угоду в односторонньому порядку,  з відшкодуванням ЗАМОВНИКОМ усіх завданих ВИКОНАВЦЮ збитків в тому числі (але не обмежуючись) шляхом анулювання залишку на електронному рахунку ЗАМОВНИКА;

5.5.2. після переговорів з ЗАМОВНИКОМ та відшкодуванням всіх понесених ВИКОНАВЦЕМ збитків, пов’язаних із порушенням ЗАМОВНИКОМ умов Угоди, поновити надання Послуг. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінити умови передбачені Угодою та Додатками до неї.

5.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за інформацію, що міститься у SMS-повідомлені, що відправляється ЗАМОВНИКОМ.

5.7. ВИКОНАВЕЦЬ не надає гарантій і не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ щодо доставки SMS-повідомлень до адресатів за даною Угодою у випадках:

5.7.1. коли адресат знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі відповідного оператора (мобільного) рухомого зв‘язку;

5.7.2. у випадку вимкнення (відключення) адресатом належного йому кінцевого обладнання;

5.7.3. у випадку неналежної роботи телекомунікаційної мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, доступ до якої використовує ВИКОНАВЕЦЬ для надання Послуг за даною Угодою;

5.7.4. у випадку відправки SMS-повідомлень адресатам абонентам оператора (мобільного) рухомого зв‘язку інших країн світу;

5.7.5. У випадку, якщо текст SMS- повідомлення складається більш ніж з трьох частин, кожна з яких складається з 153 символів при використанні латинського алфавіту або 67 символів при використанні кирилиці;

5.7.6. у випадку, якщо порушуються інші положення Правил надання Послуг (Додаток №1 до даної Угоди).

5.8. ВИКОНАВЕЦЬ не зберігає та не обробляє будь які персональні данні з баз персональних даних ЗАМОВНИКА, а лише використовує належним чином оброблені та передані ЗАМОВНИКОМ знеособленні персональні данні.

 

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною Угодою, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор - пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, страйки, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів, тощо), які безпосередньо впливають на виконання даної Угоди і виникли після її укладення.

6.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилання на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

6.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Угодою позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Угодою.

6.4. Підтвердженням  дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

7.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов даної Угоди або у зв’язку з нею, були врегульовані шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

7.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків по даній Угоді до врегулювання спорів, що виникли. 

 

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Ця Угода, включаючи всі додатки і доповнення, складена при повному розумінні Сторонами її предмету.

8.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право на свій розсуд залучати до виконання даної Угоди третіх осіб.

8.3. ЗАМОВНИК, зареєструвавши у Системі персональний логін та пароль доступу до Системи, несе повну відповідальність за використання Системи особою, яка використовує цей пароль та логін.

8.4. Недійсність будь-якої частини цієї Угоди не тягне за собою недійсність Угоди в цілому.

8.5. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від другої Сторони при виконанні даної Угоди. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і строку припинення Угоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.6. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення Угоди дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо отримання, обробки та зберігання персональних даних.

8.7. У випадках, не передбачених даною Угодою,  Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Додаток № 1 до Угоди  

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

1. Послуги надаються тільки ЗАМОВНИКАМ, які ознайомилися та погодилися з умовами Публічної (Оферти) Угоди та зареєструвалися  в Системі.

2. При реєстрації ЗАМОВНИК отримує персональний логін та пароль, який дозволяє отримати доступ до сайту ВИКОНАВЦЯ.

3. ВИКОНАВЕЦЬ надає оплачені ЗАМОВНИКОМ Послуги доступу до програмного забезпечення, яке забезпечує формування та доставку SMS-повідомлення. Передача інформації (текст SMS-повідомлення, телефон та ін. інформація) від ЗАМОВНИКА до ВИКОНАВЦЯ надходить через мережу Інтернет (протокол передачі погоджується з ЗАМОВНИКОМ додатково; можливі протоколи: HTTP POST/GET, XML POST, SMPP, через ПЗ, через веб-сайт). 

4.  Служба технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ працює у робочі дні з 09:00 – 18:00 за телефоном +38 044 32-34-044, або на електронну адресу [email protected].

5. Послуги надаються цілодобово, окрім виключень встановлених п. 5.1. цих Правил. ВИКОНАВЕЦЬ не несе  відповідальності за перерви в наданні Послуг у зв’язку з проблемами електропостачання, пожежею, терористичним актом та іншими обставинами, в т.ч. у випадку проведення робіт технічного обслуговування, а також інших регламентних робіт. 

5.1. ЗАМОВНИК не має права у період з 20:00 по 9:00 (у робочі дні) та з 18:00 по 11:00  (у неробочі та святкові дні) здійснювати розсилку SMS-повідомлення що мають ознаки повідомлень рекламного характеру, які відносяться до оголошень, повідомлень про акції та розіграші, поздоровлень, новин,  повідомлень транспортних (окрім служб таксі), колекторських та страхових компаній.

6. ЗАМОВНИК повинен забезпечити конфіденційність свого пароля. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за будь-які збитки, які були завдані ЗАМОВНИКУ у зв’язку з втратою пароля.   

7. ЗАМОВНИК зобов’язується використовувати Послугу у відповідності з нормами законодавства України і тільки для передачі інформації адресатам, які надали згоду на її отримання.

8. При використанні ЗАМОВНИКОМ Альфанумеричних Імен (або Динамічних  Альфанумеричних Імен) забороняється використовувати: найменування операторів мобільного (рухомого) зв‘язку, символи: {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) / ~ < >}”, нецензурні висловлювання, власні назви та імена, незрозумілі назви та вислови (наприклад: ghtasdf), використовувати інші символи окрім символів латинського алфавіту, використовувати  Альфанумеричне Ім‘я (або Динамічне  Альфанумеричне Ім‘я) довжиною менше 3 та більше 11 символів та такі, що складаються виключно з цифр.

8.1. Для використання ЗАМОВНИКОМ у Альфанумеричних Іменах (або Динамічних Альфанумеричних Іменах) торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань (у т.ч. торговельних марок та/або фірмових найменувань третіх осіб) та/або імен власних, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вимагати від ЗАМОВНИКА надання йому документів, що підтверджують наявність у ЗАМОВНИКА законних підстав на використання ним таких торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань та/або імен власних. ВИКОНАВЕЦЬ має право не надавати Послуги, до отримання від ЗАМОВНИКА вищезазначених документів. 

8.2. При надісланні SMS-повідомлень до абонентів оператора мобільного (рухомого) зв‘язку ТОВ «Астеліт» (ТМ «Life :)»), ЗАМОВНИК зобов‘язується надавати ВИКОНАВЦЮ на модерацію заплановані ним Альфанумеричні Імена, строк проведення модерації – два робочі дні. Відправка SMS-повідомлень з Альфанумеричним Імінем, що не пройшло модерацію – не здійснюється. При відправці SMS-повідомлень на абонентів інших операторів мобільного (рухомого) зв‘язку, ЗАМОВНИК самостійно формує Альфанумеричні Імена згідно вищенаведених норм. 

9. ЗАМОВНИК гарантує, що зміст Послуги відповідає нормам чинного законодавства України, також нормам законів про охорону авторських або інших прав на об’єкти інтелектуальної власності,  законодавства про охорону прав особистості, релігійних та загальних поглядів, національної гідності, а також нормам міжнародного права.

9.1. ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за зміст SMS-повідомлень, в т.ч. за достовірність  інформації, дотримання авторських та суміжних прав третіх осіб, законодавства про рекламу та інших законодавчих вимог щодо поширення інформації, яка була передана адресату в рамках Угоди.

9.2. Всі скарги та претензії, які виникають у адресатів у зв’язку з отриманням SMS-повідомлень та які виникли з вини ЗАМОВНИКА, приймаються та розглядаються виключно ЗАМОВНИКОМ. Для цього ЗАМОВНИК  зобов’язується вказувати у всіх рекламних матеріалах і SMS-повідомленнях  номер телефонної лінії сервісного обслуговування Клієнтів.

10. В разі неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань за даною Угодою, в результаті чого, ВИКОНАВЦЮ було завдано збитків або пред’явлено претензії  з  боку  третіх осіб, ЗАМОВНИК зобов’язується протягом трьох банківських днів з моменту отримання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ відшкодувати йому всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги і задовольнити претензії Клієнтів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок.

11. ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати ВИКОНАВЦЮ втрати, спричинені будь-якими виплатами, які можуть бути у ВИКОНАВЦЯ із-за порушення ЗАМОВНИКОМ, під час виконання Угоди, чинного законодавства України в т.ч. авторських та інших прав на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, а також за претензій до правдивості та змісту SMS-повідомлення, які розсилаються за допомогою Системи.

12. ЗАМОВНИКУ забороняється здійснювати відправку SMS-повідомлень, що містять або мають ознаки реклами/інформації: еротичного характеру, політичного та релігійного характеру, що суперечить вимогам суспільної моралі, інформацію, та/або що посягає на цілісність територіальних кордонів, та/або порушує основи конституційного ладу та/або містить інформацію дискримінаційного змісту, та/або розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, та/або посягає на честь і гідність особи, та/або суперечить чи порушує вимоги чинного законодавства України, та/або  містить віруси, чи інші елементи, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнання операторів рухомого (мобільного) зв‘язку та/або Сервісу ВИКОНАВЦЯ та/або кінцевому обладнанню адресатів.

13. ЗАМОВНИК має право здійснювати відправку SMS-повідомлень, лише після отримання від ВИКОНАВЦЯ попереднього погодження вмісту SMS-повідомлень, а також способу і механіки їх відправлення у випадку, якщо такі SMS-повідомлення містять або мають ознаки: інформації (в тому числі рекламного характеру) про алкогольну чи тютюнову продукцію,  про медичні послуги або медичні препарати, про харчові добавки, громадські організації, та інформації, що стосується, прямо чи опосередковано, неповнолітніх осіб

14. ЗАМОВНИК зобов’язується не відправляти SMS-повідомлення для адресатів, що є абонентами певного оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг чи інформація, що заохочує до використання телекомунікаційних послуг інших операторів рухомого (мобільного) зв‘язку, або міститься реклама чи інформація із надання послуг передачі SMS-повідомлень, що заохочує до співпраці з іншими юридичними особами окрім ВИКОНАВЦЯ.

15. Забороняється використовувати дану Послугу для розповсюдження спаму, за що ЗАМОВНИК несе повну відповідальність. Під спамом розуміється надсилання будь яких SMS-повідомлень на отримання яких адресат попередньо не надав згоду незалежно від змісту таких SMS-повідомлень та які: мають однаковий текст та/або графічні об’єкти, звукові або відео файли, і є масовими, доставляються адресатам без їхньої попередньої згоди, та/або призводять до подання скарг адресатом, та/або спричиняють виникнення перешкод технічного характеру в роботі Системи ВИКОНАВЦЯ та/або телекомунікаційній мережі оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, та/або не містять достовірну інформацію про повну назву ЗАМОВНИКА, номер телефонної лінії сервісного обслуговування ЗАМОВНИКА, та/або у тих випадках, коли адресат не може припинити подальше отримання SMS-повідомлень шляхом інформування про це ЗАМОВНИКА, та/або SMS-повідомлення, за які адресата, який отримує таке SMS-повідомлення, буде протарифіковано за його отримання, за умови, що адресат не замовляв таке SMS-повідомлення, та/або SMS-повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений з ВИКОНАВЦЕМ, у разі, якщо таке погодження тексту є обов’язковим згідно умов даної Угоди.

16. Текст SMS-повідомлення повинен відповідати наступним умовам:

16.1. Символи, які використовуються з латинського алфавіту: .!@#$%^&*()?><“}{:;/‘[]* "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1234567890;

16.2. Символи, які використовуються кирилицею (найбільш вживані): `№ а б в г ґ є е ё ж з и й і ї к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Ґ Д Є Е Ё Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я;

16.3. Наступні символи: ~ ^ [ ] { } | ― (довге тире) вважаються як два символи (згідно специфікації кодування GSM 03.38);

16.4. У випадку якщо до тексту SMS-повідомлення включено хоча б один символ з кирилиці, SMS-повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кирилиці.

 Додаток № 2 до Угоди

 

ВАРТІСТЬ  НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Вартість Послуг ВИКОНАВЦЯ визначається загальною вартістю SMS-повідомлень відправлених ЗАМОВНИКОМ. Вартість одного SMS-повідомлення направленого до абонентів всіх операторів рухомого (мобільного) зв‘язку України, які мають належні ліцензії у відповідності до чинного законодавства України, визначається згідно  Таблиці 1.1. (ціни вказані разом з ПДВ). 

Таблиця 1.1.

Кількість відправлених SMS-повідомлень (за один календарний місяць)

Вартість за одне SMS по  факту відправки SMS-повідомлення у гривнях

без ПДВ

з ПДВ (20%)

1 – 5000

0,1417

0,1700

5001 – 10 000

0,1333

0,1600

10 001 – 50 000

0,1292

0,1550

50 001 – 100 000

0,1250

0,1500

100 001 – 500 000

0,1208

0,1450

500 001 – 1 000 000

0,1167

0,1400

Більше 1 000 000

за окремою домовленістю

2. Вартість одного відправленого SMS-повідомлення до абонентів мобільних Операторів інших країн світу, які не визначені у п. 1 цього Додатку, визначається згідно динамічним цінам ВИКОНАВЦЯ

Онлайн підтримка